Regels

1. INLEIDING


Het bestuur van Brugsche Beiren wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen ijshockeyen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen, waarden zijn voor ons erg belangrijk. We geloven in diversiteit en gelijkheid voor iedereen, man, vrouw bij de beoefening van de ijshockeysport. Brugsche Beiren wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Brugsche Beiren moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen ijshockeyen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Zij dragen de gedragscode actief uit. Vooral de trainers, spelers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft

het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.


2. ALGEMEEN


De gedragscode geldt voor alle leden. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De specifieke gedragsregels voor de jeugd zijn ook van toepassing op de senioren.

Doelstelling

Het bestuur van Brugsche Beiren wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten ijshockeyen. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Door ontwikkeling van zowel het hockeyend vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Brugsche Beiren een vereniging is om trots op te zijn.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer / leider / vrijwilliger bij Brugsche Beiren wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij Brugsche Beiren worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.


3. ALGEMENE GEDRAGSREGELS


Het bestuur van Brugsche Beiren vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de beoefening van de ijshockeysport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het ijshockeyen als op het gebruik en het betreden van de ijspiste van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

Ijshockey is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen ijshockey en zonder tegenstander geen ijshockey.


 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
 • De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • We willen elkaar beter maken dus is feedback welkom, maar hou deze vriendelijk en opbouwend.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Heb respect en draag zorg voor het materiaal van de ander en van de ploeg.
 • Afspraak is afspraak!
 • Geef altijd het goede voorbeeld.
 • Spreek elkaar aan op het gedrag.
 • Racisme wordt niet getolereerd.


Op en rond de ijsbaan

De ijsbaan is er voor ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:


 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar de ijspiste genomen.
 • Blijf achter de boarding tijdens een wedstrijd.
 • Schaatsen (tenzij met beschermers) en sticks zijn niet toegestaan in de cafetaria.
 • Auto’s worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegangen naar de ijspiste in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 • Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.


4. GEDRAGSREGELS VOOR DE SPELER


De spelers zijn als de leden van Brugsche Beiren de kern van de ijshockeyvereniging.


 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers op het ijs.
 • Is bij de training minimaal 15 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
 • Accepteert de beslissingen van de scheidsrechters en de assistants ook al is de speler het daar niet mee eens.
 • Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op het ijs en in de kleedkamers.
 • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
 • Komt een speler niet naar de training en/of wedstrijd zonder tijdig af te melden dan bepaalt een trainer of de speler al of niet bij de volgende wedstrijd mag spelen. De plaatsjes voor funhockey zijn felbegeerd dus reageer snel op de uitnodiging en laat op tijd weten als je niet kan komen zodat iemand anders nog in jouw plaats kan komen.

5. GEDRAGSREGELS VOOR DE BEGELEIDER


Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de begeleider van toepassing.

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team en corrigeert kinderen op ongepast gedrag.
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters en tegenstanders.
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Communiceert na opdracht van trainer de opstelling van het team tijdens wedstrijden.
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, pucks, …).
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 • Het opruimen van de doelen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
 • Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt.
 • Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

6. GEDRAGSREGELS VOOR DE TRAINER


Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de trainer van toepassing.

 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers en begeleiders.
 • Ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de accommodatie.
 • Brengt spelers passie bij voor het spel.
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (pucks, doelen, kegels, etc.).
 • Zorgt dat het ijs na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het trainen van een team.
 • Zorgt voor het schoonmaken van de kleedkamer.
 • Deel neemt aan de begeleidervergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.7. GEDRAGSREGELS VOOR DE OUDERS/VERZORGERS VAN DE JEUGDSPELER


Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op de ouders/verzorgers van toepassing.


 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 • Blijft tijdens de wedstrijd naast de boarding van het ijs.
 • Houd zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders.
 • Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
 • Op tijd het lidgeld en/of andere bijdragen voldoen.
 • Zich op een positieve manier uitlaten over de club en een positieve uitstraling uitdragen voor de club.
 • Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de sportief verantwoordelijke van de vereniging!


8. GEDRAGSREGELS VOOR DE VRIJWILLIGER


Voor elke vrijwilliger, wel of niet betrokken bij het ijshockeyen, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk, maar, zoals hieronder benoemt, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.


 • Dient er op toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen.


9. ALCOHOL, TABAK EN DRUGS


Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, dienen onderstaande zaken apart genoemd te worden:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het ijs of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het ijs is niet toegestaan en zal direct leiden tot uitsluiting uit de club.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.


10. SANCTIES


Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast.